wz

Přírodní památka Klokočka

Klokočka je částí nivy potoka Bělé p. Bezdězem při železniční trati ve Velkém Rečkově ( 3 km z Bělé a 1,5 km z Velkého Rečkova). Najdeme zde ukázku tajgové mokřadní vegetace a jednu ze dvou lokalit popelivky sibiřské v ČR. Zvířena je zastoupena především členovci, měkkýši a obojživelníky. Převážnou část chráněného území pokrývá vrbová olšina mokřadní. Cílem ochrany uvedeného území je zachování stávajících populací a biotopů popelivky sibiřské a vrkoče bažinného. Dále je třeba zajistit vhodné podmínky pro zachování společenstev slatinných luk, jež hostí četné chráněné a ohrožené druhy.

Vrkoč bažinný je svým výskytem vázán na pěnovcová prameniště, vápnité nížinné močály, zarostlé břehy vodních nádrží, řek, kanálů, jezer a rybníků, kde často vylézá na stonky či listy živých i odumírajících pobřežních trav, ostřic a rákosin. Zejména během podzimu vylézá tento druh vysoko na vegetaci. V průběhu zimy se jedinci zdržují zejména v opadové vrstvě či chomáčích trávy. Druh vyžaduje stálou vlhkost, teplotu vegetační doby a dostatečně bazické prostředí. Vrkoč bažinný je hermafrodit, přičemž hlavní reprodukční období nastává v létě.

Popelivka sibiřská Popelivka roste na slatinách, mokřadních loukách, v řídkých rákosinách a olšinách. Není konkurenčně silným druhem, upřednostňuje proto spíše rozvolněné porosty bylin i dřevin. Poměrně dobře se ji daří i na mokřadních a vlhkých loukách opuštěných po více let. Je to nápadná vysoká rostlina z čeledi hvězdicovitých

Vrkoč bažinný

Popelivka sibiřská