wz

Příroda VVP Kuřivody

Paradoxně jsou bývalá vojenská území, která byla po desetiletí uzavřená před veřejností a až na výjimky i před odborníky, pro přírodovědce mimořádně důležitá. Udržela se v nich totiž řada vzácných druhů rostlin, živočichů i celých společenstev, které z ostatní, intenzívně hospodářsky využívané krajiny v uplynulých desetiletích vymizely. Příčinou je relativní klid v rozsáhlých lesních porostech, např. v Brdech, a naprostá absence používání  chemických hnojiv a chemických ochranných prostředků. Např. na celém území republiky silně ohrožený druh hvozdík pyšný, který je v CHKO Křivoklátsko chráněn jako oko v hlavě na jediné lokalitě, se ve vojenském prostoru Dědice masově šíří v tankových dráhách vzniklých jízdami těžké tankové techniky. Ve vojenských výcvikových prostorech, a platí to o těch existujících i o bývalých, nedávno zrušených VVP, se tak udržela vcelku pestrá a přírodovědně hodnotná mozaika přírodě blízkých společenstev různých sukcesních stádií, jaká jinde v kulturní krajině nemá obdoby. V roce 1991 byly zrušeny a pro veřejnost zpřístupněny dva rozsáhlé vojenské výcvikové prostory ve středních a severních Čechách - VVP Mladá (též Milovice) a VVP Ralsko. V uplynulých 10 letech se v nich podařilo vyhlásit řadu maloplošných chráněných území přírody. Právě přírodní a krajinné hodnoty VVP Ralsko jsou velmi zajímavé a vyžadují si nějakou účinnou formu ochrany. Geologické podloží tvoří křídové pískovce proniknuté mnoha nápadnými tělesy třetihorních vyvřelin, které dodávají zdejší krajině neopakovatelný svéráz. Dominantní je na severní straně se zvedající a horským dojmem působící Ralsko (696 m), jehož protiváhou na jižní straně jsou známý Velký (604) a Malý (578 m) Bezděz. Kromě těchto nejznámějších hor je tu ale řada dalších sopečných vyvýšenin a skalních útvarů, které tvoří krajinné dominanty. Území je asi ze 70% zalesněné. Převládají borové monokultury na pískovcích, ale nejzajímavější listnaté porosty se zachovaly právě na sopečných vyvýšeninách. Pozoruhodné jsou ale i některé nelesní plochy bývalého tankového cvičiště: rozsáhlejší druhotné vřesoviště u nás nenajdeme.

foto Olga