wz

Jemniště

Zprávy o Jemništi pocházejí již ze 14. století, kdy byla panským sídlem zdejší tvrz, která dodnes stojí nedaleko zámku. Tvrz je obklopena vodním příkopem a je zde známa také pod názvem „Starý zámek“. 

Nový zámek

foto Olga

dal vystavět před r. 1724 na mírném návrší západně od staré tvrze nový majitel panství František Adam z Trautmansdorfu. Stavební projekt tohoto reprezentačního barokního sídla pochází patrně od Fratiška Maxmiliána Kaňky (1674-1766), jenž byl jedním z nejvýznačnějších tvůrců barokní architektury v Čechách. Nad přízemním vestibulem střední budovy byl zřízen hlavní sál, v jihozápadním křídle zámecká kaple, která byla kolem r. 1735 rozšířena jižním směrem o půlkruhově uzavřený presbytář. Obdobný prostor, rovněž se zvonovou střechou s lucernovou věžičkou, dostalo i severozápadní křídlo střední budovy. Touto dostavbou získal zámek dnešní architektonickou podobu. Požárem zámku r. 1754 velmi utrpěla hlavní budova včetně interiérů. Opravena byla ještě v témže roce, nikoli však podle původního projektu. Stěny a strop v hlavním sálu dostaly tehdy rokokový ráz, podobně jako plastické prvky na hlavním průčelí. Autorem nástropní malby v hlavním sále. Zámek po dalších vlastnících získali r. 1868 Šternberkové. Po válce byl zámek spravován státem a mj. zde byla expozice Josefa Lady. V současné době je majitelem zámku Jiří Sternberg.

Starý zámek

Takzvaný starý zámek vznikl z kamenné vodní tvrze. Tvrz stála u rybníka, který zásoboval vodou její příkopy. Budova byla jednopatrová s uzavřeným čtvercovým dvorem. První zmínka pochází z roku 1381, kdy se zde uvádí Beneš z Cimburka, později zvaný z Jemniště. V roce 1398 se zde připomínají bratři Jan a Mikeš zvaný Divůček z Ječniště a Cimburka, ten je znám svou účastí v prvních bojích proti husitům. Před r. 1593 tvrz přestavěli páni z Říčan na renesanční sídlo. V letech 1717 se stal majitelem František Adam Trauttmannsdorf, který si nedaleko tvrze postavil nové pohodlnější sídlo, dnešní zámek. Tvrz se poté stala příbytkem panských zaměstnanců. V současné době se uskutečňuje postupná rekonstrukce.

Mikeš zvaný Divůček z Ječniště a Cimburka

Vstoupil do služeb krále Václava IV., na jeho dvoře se také seznámil s Janem Husem. Patřil mezi jeho nejbližší přátele a roku 1414 jej varoval před cestou do Kostnice. Nedokázal se však smířit s nepokoji, které po Husově upálení zachvátily zemi. Proto se po smrti Václava IV. postavil na stranu jeho dědice krále Zikmunda a záhy se stal jedním z hlavním protivníků husitů. Je odpovědný za vraždění stoupenců kalicha, ke kterému docházelo od roku 1419 v celých Čechách, zejména pak v Kutné Hoře.